dimarts, 31 de maig de 2011

BECAINA TIME AT CATALONIA SQUARE

I, de sobte, decideixo agafar un autobús i acostar-me a plaça de Catalunya. Són les 3 de la tarda, i uns quants núvols fan aquesta mala hora més o menys suportable. Pensava que tot el centre de la ciutat estaria gairebé sota setge, i hauria cotxes de la policia per tot arreu. Que les portes dels comerços estarien plenes de impacients comerciants i dependents, a l'espera que entrés algun client, encara que fos atemorit pel terrorífic ambient que, pensava, regnaria al carrer. Doncs no. Els únics que són a les portes dels comerços són els empleats que fumen, aprofitant aquest cigarret de després del descans del menjar. Tot és completament normal. Si la gent no compra és perquè no els ve de gust.
Al centre de la plaça gairebé no hi ha aquestes bandades de coloms (queda molt malament que digui que em molesten, però ho dic), i curiosament no localitzo ni els llocs on venen menjar per ells, al costat de llaminadures i chuches, ni el sempitern venedor de globus a la caça de pares amb poca cintura. Però ningú es preocupa d'ells, aquesta és una microeconomia submergida i bohèmia que no preocupa als polítics. Els preocupa El Corte Inglès, i les botigues del grup Inditex. I algun altre, sempre que tingui recursos.
Precisament he accedit a la plaça des de l'entrada que hi ha davant d'una de les portes del Corte Inglés. Pancartes i cartells per tot arreu, tots molt casolans. Un d'ells anuncia que jubilats i gent gran són benvinguts. No em dono per al.ludit. Sembla que el cartell no té molta capacitat de convocatòria. La gent acampada, a aquesta hora, és, majoritàriament, jove: com a molt en la mitjana trentena. Ja hi ha, recordem ciutat, lloc i data dels que parlem, turistes que fan fotos. Els busos turístics que recorren la ciutat parteixen a menys de 20 metres del centre de la protesta. Camino entre els llocs i vaig veient, pel meu disgust, que tot està més o menys com esperava. Molta rasta, molt pírcing, fins i tot un xiringuito on fer-se tatuatges (no deixo de preguntar ¡-me qui es fiaria de la garantia sanitària d'un tatuatge fet en aquestes condicions). Potser un tatuatge jo vaig estar allà sigui millor que una samarreta. Diversitat de races. Alguna gent dorm, són les tres i això és Barcelona, ​​Tot bon catalá te fred després de dir dinar. En un xiringuito preparen un beuratge per recuperar sals minerals, que ofereixen en ampolles reciclades, però el meu interès no arriba ni per a indagar si és gratis o a canvi de la voluntat. En altres no ofereixen res, allà demanen matèria primera per a preparar menjar, en aquell altre demanen tot tipus de material, ordenadament relacionat, cosa que revela que no descarten romandre un bon temps. Demanen mòdems. Hi ha guardioles on un pot aportar diners per a la causa. Diverses parades recullen signatures amb diversos fins. Si et van esbatussar el dia de la neteja, aquí tens el servei jurídic. Si vols canviar alguna llei o demanar alguna dimissió (Felip Puig és el complet número 1 en aquest rànquing) signatura i a esperar pacientment, que la teva petició un dia serà atesa. Hi ha tendes de campanya tancades (no hi ha cartells de no molestin), i botigues obertes, sense portes. Moltes són del Decathlon. Una mena de carpa acull diversos grups de gent asseguda a terra, aquí tres, allà sis, allà quatre persones. En un d'aquests grups algú toca una guitarra. A mi em fa por aquest grup, em fa por que vagin a cantar Gran és el Senyor, o alguna d'aquestes horribles cançons d'acampada. Hi ha notebooks i netbooks, webcams i una cosa que sembla com una emissora de ràdio, és clar que alternativa. No sé si posarien als Radiohead, que gravaven per Parlophone. Tot s'anuncia en aquests cartrons característics, de color marró, escrits a corre-cuita amb retolador, i amb un curiós domini de l'idioma castellà.
Un cartell critica els nacionalismes, parla de Capitalunya i de Catalibania. Em sorprèn no haver caigut jo en el joc de paraules. Tot és molt global.
Només parlo amb una persona, un finlandès amb rastes rosses i cara tacada de blau, que no parla benbé una paraula de castellà, no diguem de català. Optem per l'anglès. He acabat assegut al seu costat en un banc on pretenia posar una mica d'ordre en les meves idees, però en preguntar (educat que és un) si no li importava que em assegués aquí, la conversa ha sorgit a poc a poc. Òbviament res a veure amb el meu pla inicial d'entrevistar a diverses persones i fer-les preguntes sobre la seva situació i la seva existència diària en l'acampada. Així que em diu que no hi ha líders, que aquest petit conat d'organització existent ha brollat ​​de forma espontània. Que no està lluny de la seva terra (en la seva Finlàndia natal dubto que pogués aguantar descalç com està aquí al meu costat), ja que la seva terra, la seva llar, pot ser que sigui, en aquest precís instant, just aquests metres quadrats on estan acampats. Quan li comento que esperava veure gent gran (ell ha de rondar la trentena) em diu que potser si em quedo una estona pugui veure si més tard arriba gent d'altres edats. Ens donem la mà al acomiadar-nos. No sé si ha confiat en mi o no. El meu aspecte relativament pijo, sobretot en aquest entorn (texans, polo de color blanc, sabates de pell volta que porten un temps sense ser netejades), pot ser que no li hagi semblat el d'un policia de paisà, però segur que tampoc el de una persona disposada a quedar-s'hi, immediatament. Jo passejo agafat al meu llibre de Kapuscinski, com per adquirir caché i esperant trobar algunes molles de la seva inspiració.
Ara penso en el tipus i crec que li portaré una còpia del que escrigui, atès que li vaig parlar del motiu que em portava allà. No deixa de ser la meva primera entrevista.
Si realment aquest moviment no està liderat, pel que fa a l'acampada de Barcelona, ​​no ho sé. Hi ha una taula darrera de la qual la gent porta unes també artesanes acreditacions que els identifiquen com a personal de comunicació. Portaveus, líders, representants, el que sigui. Recordo que li he parlat el finlandès de la paraula cabdill i el poc que m'agradava. He recordat el suport de Falange a aquest tema i el xocant que em resultaria veure aquí a un d'aquests tipus amb la camisa blava. Dubto que encaixés en aquest curiós magma que s'ha generat. Vaig sentir, crec, una mica de reggae.L'ambient predominant és el del moviment d'estètica okupa, aquesta amalgama curiosa de punks i hippies (barreja completament heterodoxa: el punk va ser una resposta al adotzenament hippie del rotllo del rock simfònic i els interminables solos de 25 minuts). No sé si ells cauen en aquesta aparent incoherència. No veig drogues, ni apenes tabac, potser alguna cervesa. Tot està el més pulcre que una instal.lació d'aquest tipus pot estar.

Em sento decebut. Esperava veure alguna cosa més heterogènia i m'he trobat una espècie de parc temàtic del moviment okupa / antisistema. Confiava en que un altre estereotip menys estigmatitzat fos l'element dominant aquí, o, si més no, un element perceptible. Si ho és, no ho sembla. En una caseta penjava un rètol que deia Anger is a gift (La ira és un do) i en un altre cartell es llegia que l'11-S era una mentida. No crec que aquest sigui el camí. D'altra banda m'agradaria que d'això pugui obtenir una cosa positiva, però, amb o sense líders visibles, no veig a la nostra abominable classe política negociant res amb ells. No, per descomptat, sense tornar a corre-cuita als seus pisos a Sarrià-Sant Gervasi a dutxar-se i canviar-se, no sigui que el pelut aquest els hagi contagiat alguna cosa.


Com ja he dit, a aquesta hora d'aquest clima que es precipita cap a l'estiu, alguns dels acampats dormen estesos en els seus improvisats llits. Altres atenen, sense excessiu entusiasme, els llocs en què estan. S'ofereixen i demanden curiosos serveis, desde idiomes fins a cursos de tot tipus. Sembla una fira, no les dels pobles, sinó aquelles que es fan per promocionar determinats sectors, però a diferència d'estands atractius i rètols luxosos i hostesses sensacionals, que és un cert tipus de efimeritat, tot aquí sembla a punt de enfonsar-se. Moltes coses i algunes persones. No sé que pot aportar fermesa, ja que la ira pot ser un do, però acaba cansant.

Al marxar, m'he creuat amb un tipus que portava una samarreta, una mica desgastada, de l'última pel lícula d'Indiana Jones. Hollywood està a tot arreu.

Travessant el carrer veig aquest enorme cartell (potser 6Q va fer que estigui just allà).Sembla adequat, premonitori, però l'únic que pretén és vendre't un cotxe.Enfilat el camí de tornada a casa entro al primer bar i demano una Coca-Cola.

BCN, 3:00 AM

And suddenly, I am deciding to take a bus and get close to Plaça Catalunya. It's 3 o'clock, and a few clouds make this evil hour more or less bearable. I thought the whole downtown would be slightly less than under siege, and there would be police cars everywhere. The doors of the shops would be full of eager merchants and dependents, waiting for a customer to come in, only because he was frightened by the terrifying environment, I thought, was to rule on the street. Not really. The only ones on the doors of the shops are employees who smoke, the cigarette of rushing after the lunch break. Everything is completely normal. If people do not buy it because they do not want to. 

In the center of the square there are hardly any such flocks of pigeons (is very bad to say that bother me, but I say it), and curiously not locate or positions where they sell food for them, along with sweets and junk food, or the perennial seller balloons on the hunt for parents with little waist. But nobody cares about them, this is a micro black bohemian who does not bother politicians. They worry about El Corte Ingles and Inditex Group stores. 
Indeed I have entered to the square entry that is facing one of the gates of El Corte Inglés. Banners and posters everywhere, all very homemade. One of them announced that retired and elderly people are welcome. Do not give me the hint. It seems that the poster does not have much capacity to convene. People camping at that time, it is mostly young: as much on the average thirty. Already, remember city, where and when we spoke, tourists taking photographs. Tourist buses depart going through the city less than 20 meters from the center of the protest. Way between the posts and I saw, to my chagrin, that everything is more or less as expected. Dreadlocks and piercing everywhere , even a snack bar, tattoos (I keep wondering who would rely on the security health of a tattoo done in these conditions.) Maybe I was there in a tattoo is better than a shirt. Diversity of races. Some people sleep, it’s 3 am and this is Barcelona, every good catalan it’s cold after having lunch. In a bar prepare a brew to recover minerals offered in recycled bottles, but my interest does not even to discuss whether free or will exchange. In other offer nothing, there ask raw material for preparing food, asking that other all materials, computer related, which shows they are planning to stay for a while. Calling modems. There piggy banks where you can make money for the cause. Several stalls collect signatures for various purposes. If you get beaten the day of cleaning, here the legal service. If you want to change any law or order any resignation (Felip Puig is the complete number 1 in this ranking) signs and wait patiently, your request will one day be served. There are tents closed (no posters do not disturb), and stores open, no doors. Many are from Decathlon. A sort of tent houses several groups of people sitting on the floor, here three, beyond six, four people there. In one of these groups someone playing a guitar. I'm afraid that group, I'm afraid to be singing Great is the Lord, or one of those horrible camp songs. There are notebooks and netbooks, webcams and what looks like a radio station, of course alternative radio. I do not know if you would to Radiohead, who recorded for Parlophone. Everything is posted on these boards characteristic brown, hastily scrawled with a marker, and with a curious domain of the spanish language. 
A poster criticizes nationalism, talks about Catalibania and Capitalunya. I'm surprised I had not fallen in the pun. Everything is very global. 
Just talk to a person, a Finn with blond dreadlocks and face smeared with blue, who speaks barely a word of Spanish, Catalan let alone. We chose English. I ended sitting next to a bank where he intended to put some order in my ideas, but ask (polite as I try to be) if you do not care if I sat there, the conversation has emerged gradually. Obviously nothing to do with my initial plan to interview several people and ask them questions about their situation and their daily existence in the camp. So he tells me there are no leaders, that this small outbreak of existing organization has sprung up spontaneously. That is not far from their land (in his native Finland I doubt I could stand barefoot as it is here beside me), because their land, their home, it may be, at this very moment, just those square meters where they are encamped. When I tell him older people I expected to see more (he should walk in his thirties) told me that maybe if I stay a while later to see if other people come from age. We shake hands at parting. I do not know if he trusts me or not. My looks relatively posh, especially in that environment (jeans, white polo, suede shoes carrying a time without being cleaned), I may not have seemed that of a policeman in civilian clothes, but certainly not that of a person willing to stay there, immediately. I grabbed my book of Kapuscinski, to acquire cache and hoping to find some crumbs of his inspiration. 
Now think about the type and I think I will take him a copy of what I write, as I spoke of the reason I had been there. It is still my first interview. 
If this movement is really headed in regards to camping in Barcelona, ​​do not know.There is a table behind which people craft also carries some credentials that identify them as personal communications. Spokespersons, leaders, representatives, whatever.I remember that I have spoken to the Finnish about Spanish word caudillo and the little that I liked. I remembered the Falange support this issue and it would be shocking to see here one of those guys with the blue shirt. I doubt that would fit this curious magma that has been generated. I heard, I think, a bit of reggae. The atmosphere is the dominant aesthetic movement squat, that curious amalgam of punks and hippies (completely unorthodox mix: punk was a response to mediocrity hippie symphonic rock roll and endless solos, 25 minutes). I do not know if they fall into this apparent inconsistency. I see no drugs, not just snuff, maybe some beer. Everything is as neat as a facility of this kind can be. 

I am disappointed. I expected to see something more diverse and I found a sort of theme park squatters' movement. I hoped that other less stigmatized stereotype was the dominant element here, or at least a perceptible element. If it is, not what it seems. In one house hung a sign saying Anger is a gift (Anger is a gift) and one poster read that 11-S was a lie. I do not think that's the road. On the other hand I wish this could get something positive, but, with or without visible leaders, I see our abominable political class negotiating anything with them. No, certainly, in any case in a hurry to return to their flats in Sarrià-Sant Gervasi to shower and change their suits, not the furry thing that they have been infected. 


As I said, at that time in this climate that falls into the summer, some of the campers sleep lying on their makeshift beds. Others serve, without great enthusiasm, the positions where they are. Offered and curious demand services, from languages ​​to courses of all kinds. It seems a fair, not of peoples, but those that are made to promote certain sectors, but unlike attractive stands and stunning hostesses dressed in uxury labels, which is a kind of ephemeral, everything here seems about to crumble. Many things and some people. I do not know who can give them strength, the anger can be a gift, but it makes you tired. 

As I leave, I have come across a guy wearing a shirt, some wear, the latest Indiana Jones movie. Hollywood is everywhere. 

Across the street I see this huge sign (perhaps 6Q made is right there). It seems appropriate, foreboding, but its only intention is to sell you a car. 
Walked the way back home and then I go into the first bar, and ask for a Coca-Cola.

LA HORA DE LA SIESTA

Y, de repente, decido coger un autobús y acercarme a Plaça Catalunya. Son las 3 de la tarde, y unas cuantas nubes hacen esa mala hora más o menos llevadera. Pensaba que todo el centro de la ciudad estaría poco menos que bajo sitio, y habría coches de la policía por todas partes. Que las puertas de los comercios estarían repletas de impacientes comerciantes y dependientes, a la espera de que entrase algún cliente, aunque fuese atemorizado por el terrorífico ambiente que, pensaba, reinaría en la calle. Pues no. Los únicos que están en las puertas de los comercios son los empleados que fuman, apurando ese pitillo de después del descanso de la comida. Todo es completamente normal. Si la gente no compra es porque no les apetece.
En el centro de la plaza apenas hay esas bandadas de palomas (queda muy mal que diga que me molestan, pero lo digo), y curiosamente no localizo ni los puestos donde venden comida para ellas, junto a  golosinas y chucherias, ni el sempiterno vendedor de globos a la caza de padres con poca cintura. Pero nadie se preocupa de ellos, esa es una microeconomía sumergida y bohemia que no le preocupa a los políticos. Les preocupa El Corte Inglés, y las tiendas del grupo Inditex. Y algún otro, siempre que tenga recursos.
Precisamente he accedido a la plaza desde la entrada que hay frente a una de las puertas del Corte Inglés. Pancartas y carteles por todas partes, todos sumamente caseros. Uno de ellos anuncia que jubilados y gente mayor son bienvenidos. No me doy por aludido. Parece que el cartel no tiene mucha capacidad de convocatoria. La gente acampada, a esa hora, es, en su mayoría, joven: como mucho en la media treintena. Ya hay, recordemos ciudad, lugar y fecha de los que hablamos, turistas que hacen fotos. Los buses turísticos que recorren la ciudad parten a menos de 20 metros del centro de la protesta. Camino entre los puestos y voy viendo, para mi disgusto, que todo está más o menos como esperaba. Mucha rasta, mucho piercing, incluso un chiringuito donde hacerse tatuajes (no dejo de preguntarme quien se fiaría de la garantía sanitaria de un tatuaje hecho en estas condiciones). Quizás un tatuaje yo estuve allí sea mejor que una camiseta. Diversidad de razas. Alguna gente duerme, son las tres y esto es Barcelona, tot bon catalá té fred després de dinar. En un chiringuito preparan un brevaje para recuperar sales minerales, que ofrecen en botellas recicladas; pero mi interés no llega ni para indagar si es gratis o a cambio  de la voluntad. En otros no ofrecen nada, allí piden materia prima para preparar comida, en aquel otro piden todo tipo de material, ordenadamente relacionado, cosa que revela que no descartan permanecer un buen tiempo. Piden módems. Hay huchas donde uno puede aportar dinero para la causa. Varios tenderetes recogen firmas con diversos fines. Si te zurraron el día de la limpieza, ahí tienes el servicio jurídico. Si quieres cambiar alguna ley o pedir alguna dimisión (Felip Puig es el completo número 1 en este ránking ) firma y espera pacientemente, que tu petición un día será atendida. Hay tiendas de campaña cerradas (no hay carteles de no molesten), y tiendas abiertas, sin puertas. Muchas son del Decathlon. Una especie de carpa acoge varios grupos de gente sentada en el suelo, aquí tres, allá seis, allí cuatro personas. En uno de esos grupos alguien toca una guitarra. A mí me da miedo ese grupo, me da miedo que vayan a cantar Grande es el Señor, o alguna de esas horribles canciones de acampada. Hay notebooks y netbooks, webcams y algo que parece como una emisora de radio, por supuesto que alternativa. No sé si pondrían a los Radiohead, que grababan para Parlophone. Todo se anuncia en esos cartones característicos, de color marrón, garabateados a toda prisa con rotulador, y con un curioso dominio del idioma castellano.
Un cartel critica los nacionalismos, habla de Capitalunya y de Catalibania. Me sorprende no haber caído yo en el juego de palabras. Todo es muy global.
Sólo hablo con una persona, un finlandés con rastas rubias y cara tiznada de azul, que no habla apenas una palabra de castellano, no digamos de catalán. Optamos por el inglés. He acabado sentado a su lado en un banco donde pretendía poner un poco de orden en mis ideas, pero al preguntarle (educado que es uno) si no le importaba que me sentase ahí, la conversación ha surgido poco a poco. Obviamente nada que ver con mi plan inicial de entrevistar a varias personas y hacerles preguntas sobre su situación y su existencia diaria en la acampada. Así que me dice que no hay líderes, que ese pequeño conato de organización existente ha brotado de forma espontánea. Que no está lejos de su tierra (en su Finlandia natal dudo que pudiese aguantar descalzo como está aquí a mi lado), pues su tierra, su hogar, puede que sea, en este preciso instante, justo esos metros cuadrados donde están acampados. Cuando le comento que esperaba ver gente mayor (él debe andar por la treintena) me dice que quizás si me quedo un rato pueda ver si más tarde llega gente de otras edades. Nos damos la mano al despedirnos. No sé si ha confiado en mí o no. Mi aspecto relativamente pijo, sobre todo en ese entorno (tejanos, polo de color blanco, zapatos de piel vuelta que llevan un tiempo sin ser limpiados), puede que no le haya parecido el de un policía de paisano, pero seguro que tampoco el de una persona dispuesta a quedarse allí, inmediatamente. Yo paseo agarrado a mi libro de Kapuscinski, como para adquirir caché y esperando encontrar algunas migas de su inspiración.
Ahora pienso en el tipo y creo que le llevaré una copia de lo que escriba, dado que le hablé del motivo que me llevaba allí. No deja de ser mi primera entrevista.
Si realmente ese movimiento no está liderado, en lo que concierne a la acampada de Barcelona, no lo sé. Hay una mesa tras la cual la gente lleva unas también artesanas acreditaciones que les identifican como personal de comunicación. Portavoces, líderes, representantes, lo que sea. Recuerdo que le he hablado al finlandés de la palabra caudillo y lo poco que me gustaba. He recordado el soporte de Falange a este tema y lo chocante que me resultaría ver aquí a uno de esos tipos con la camisa azul. Dudo que encajase en este curioso magma que se ha generado. Oí, creo, algo de reggae. El ambiente predominante es el del movimiento de estética okupa, esa amalgama curiosa de punks y hippies (mezcla completamente heterodoxa : el punk fue una respuesta al adocenamiento hippie del rollo del rock sinfónico y los interminables solos de 25 minutos). No sé si ellos caen en esa aparente incoherencia. No veo drogas, ni apenas tabaco, acaso alguna cerveza. Todo está lo más pulcro que una instalación de este tipo puede estar.

Me siento decepcionado. Esperaba ver algo más heterogéneo y me he encontrado una especie de parque temático del movimiento okupa / antisistema. Confiaba en que otro estereotipo menos estigmatizado fuese el elemento dominante aquí, o, por lo menos, un elemento perceptible. Si lo es, no lo parece. En una caseta colgaba un letrero que decía Anger is a gift (La ira es un don) y en otro cartel se leía que el 11-S era una mentira. No creo que ése sea el camino. Por otra parte me gustaría que de esto pudiera obtenerse algo positivo, pero, con o sin líderes visibles, no veo a nuestra abominable clase política negociando nada con ellos. No, desde luego, sin volver a toda prisa a sus pisos en Sarrià-Sant Gervasi a ducharse y cambiarse, no sea que el peludo ése les haya contagiado algo. 


Como ya he dicho, a esa hora de este clima que se precipita hacia el verano, algunos de los acampados duermen tendidos en sus improvisadas camas. Otros atienden, sin excesivo entusiasmo, los puestos en los que están. Se ofrecen y demandan curiosos servicios, desde idiomas hasta cursos de todo tipo. Parece una feria, no las de los pueblos, sino esas que se hacen para promocionar determinados sectores, pero a diferencia de stands atractivos y rótulos lujosos y azafatas despampanantes, que es un cierto tipo de efimeridad, todo aquí parece apunto de desmoronarse. Muchas cosas y algunas personas. No sé que puede aportarles firmeza, pues la ira puede ser un don, pero acaba cansando.

Al irme, me he cruzado con un tipo que llevaba una camiseta, algo desgastada, de la última película de Indiana Jones. Hollywood está en todas partes.

Atravesando la calle veo este enorme letrero (quizás 6Q hizo que esté justo allí). Parece adecuado, premonitorio, pero lo único que pretende es venderte un coche.


Enfilado el camino de vuelta a casa entro en el primer bar y pido una Coca-Cola.

dilluns, 30 de maig de 2011

LA PISTA CENTRAL

Justo estaba apunto de recriminarles a algunos bloggers amigos su reciente falta de producción. Pero este último fin de semana parece haberles despertado. Al contrario que a mí. He pasado un fín de semana demasiado intenso. Uno tiene unos años, ya. Tal como esperaba, el partido del sábado, sin ser un mero trámite, discurrió por esos caminos de la lógica que tanto gusta de vez en cuando. Ese hogar seguro. Objetivamente hablando. Gana quien es superior, a veces lo dicen las estadísticas, a veces uno, por sí mismo, se lo cree, a veces alguien muy convincente hace que lo creas con vehemencia. La objetividad debería ser lo más aburrido del mundo, no obstante. Pues se basa, como si se tratase de un mero análisis químico, de mostrar la realidad. Un señor se cae de una escalera y se mata por el golpe. Ya está, no hay duda. Qué le hizo subirse ahí, qué causó que se cayera y por qué una caída de tan escasa altura acarrea tan trágicas circunstancias, y qué hay detrás de cada uno de esos hechos. Cayó porque debía ganarse la vida pintando pues había perdido otro trabajo para el cual estaba mejor preparado. No tomó las precauciones por desconocimiento. Empezamos el análisis ahí y dónde podemos acabar.
Y digo todo ésto porque el Barça tenga ya su 4ª Champions ??. Bueno, nadie dijo que esto iba a ser sencillo y sin dobleces. Podría enviar a quien me lo plantee a otro sitio a por objetividad, pero ahora me doy cuenta de que no es tan fácil encontrarlo. Puede ser que en realidad no exista y sea sólo otra utopía. Al montón de las utopías. 6Q habla de partidos políticos (reales, los imaginarios ya los puse yo). Ayer ví un adhesivo (de esos que cuesta tanto despegar de las farolas, no fuí yo quién lo intentó), de un partido llamado Unificación Comunista de España. Decía "Redistribución de la riqueza, ya". Miro en la web, por encima, leo palabras sueltas, Mao, Marx, Lenin, vendepatrias, oligarquía. Leo también en el blog de 6Q el súbito apoyo de Falange Española de las Jons (jons = juntas de ofensiva nacional sindicalistas : toma ya!!) a los acampados. Ponen sus simpatizantes al servicio : 14.023 votos en las elecciones del 2008. También visito la web de Falange, la curiosidad mató al gato, pero yo salí vivo, salté ante tal profusión de banderas españolas y su reiterado uso del término regiones. A algunos les deberíamos recordar el año en que estamos.
Y estaba muy cansado hoy para acercarme a las acampadas. Quizás el miércoles

Ayer en el Camp Nou, rodeado por todas partes de infancia y juventud, reales o fingidas, tanta gente debería abrumar pero no, es una fascinación, quizás abrumadora pero no. Los triunfos de un equipo como bálsamo reparador para un montón de gente un pelo deprimida (hablo estrictamente en promedios). Pan y circo, pero si no hay pan, doble de circo. Ayer estábamos en esa pista central, y esas tres horas, o así, que deberían ser pesadas e  incómodas, fueron rápidas y volátiles. Puedo aguantar otros deportes (y lamento comunicarle a Lydia que no me gusta nada ver tenis, aunque no me importa practicarlo ), pero el fútbol, verlo, jugarlo, vivirlo, está por encima de todo. A hacer puñetas la objetividad. Me irán bien unos meses de descanso : ésto ha sido agotador.

Game of thrones : antes de ver el tercer capítulo aviso, a pesar del espectáculo visual, que si esas tramas abandonan el sentido ligeramente esotérico del preview de 13 minutos publicado por HBO para centrarse en traiciones internas y externas entre sagas pugnando por el poder (y los lejanos límites que los humanos franquean con tal de obtenerlo), puede que deje de interesarme. 

Ebano : como me pasó hasta mi abordaje definitivo a 2666 : la sensación de estar ante algo magno y magnífico al cual no puede prestarse esa especie de atención distraída propia de autobuses y parques y salas de espera. Su lectura requiere tiempo por delante y determinada actitud. Como dicen los pesados : "grande".

En un perfil de FB alguien cuelga Gent normal de Manel, versioneando a Pulp. Estudios detallados fueron incapaces de saber si sonaba un ukelele o una mandolina. Pulp se reunieron, en el Primavera Sound, y dedicaron el original de la canción, Common people, a la acampada de Barcelona. Entiendo ciertos planteamientos si su presencia (lo he leído, lo he oído) nos resulta molesta, o no molesta, pero pintoresca, y no queremos ser pintorescos. Pero quizás la manera de esa gente de interrumpir nuestra plácida vida sea la única de que reparemos en su presencia, alguien se lo ha planteado ??. Igual no han encontrado otra mejor.


LA CARPA CENTRAL

Just estava a punt de recriminar a alguns blocaires amics la seva recent manca de producció. Però aquest últim cap de setmana sembla haver-los despertat. Al contrari que a mi. He passat un cap de setmana massa intens. Un té uns anys, ja. Tal com s'esperava, el partit de dissabte, sense ser un mer tràmit, va discórrer per aquests camins de la lògica que tant ens agrada de tant en tant. Aquest lloc segur. Objectivament parlant. Guanya qui és superior, de vegades ho diuen les estadístiques, de vegades un, per si mateix, s'ho creu, de vegades algú molt convincent fa que ho creguis amb vehemència. L'objectivitat hauria de ser el més avorrit del món, no obstant. Doncs es basa, com si es tractés d'una mera anàlisi química, de mostrar la realitat. Un senyor es cau d'una escala i es mata pel cop. Ja està, no hi ha dubte. Què li va fer pujar aquí, què va causar que es caigués i per què una caiguda de tan escassa altura comporta tan tràgiques circumstàncies, i què hi ha darrere de cada un d'aquests fets. Va caure perquè havia de guanyar-se la vida pintant, ja que havia perdut un altre treball per al qual estava millor preparat. No va prendre les precaucions per desconeixement. Comencem l'anàlisi aquí i on podem acabar.
I dic tot això perquè el Barça tingui al seu 4 ª Champions??. Bé, ningú va dir que això seria senzill i sense problemes. Podria enviar a qui m'ho plantegi a un altre lloc a per objectivitat, però ara m'adono que no és tan fàcil trobar-lo. Pot ser que en realitat no existeixi i sigui només una altra utopia. Al munt de les utopies. 6Q parla de partits polítics (reals, els imaginaris ja els vaig posar jo). Ahir vaig veure un adhesiu (d'aquests que costa tant de desenganxar dels fanals, no vaig ser jo qui ho va intentar), d'un partit anomenat Unificació Comunista d'Espanya. Deia "Redistribució de la riquesa, ja". Miro a la web, per sobre, llegeixo paraules soltes, Mao, Marx, Lenin, vendepatrias, oligarquia. Llegeixo també al bloc de 6Q el sobtat suport de Falange Espanyola de les Jons (jons = juntes d'ofensiva nacional sindicalistes: presa ja!!) als acampats. Posen els seus simpatitzants al servei: 14.023 vots en les eleccions del 2008. També vaig visitar la web de Falange, la curiositat va matar el gat, però jo vaig sortir viu, vaig saltar davant d'aquesta profusió de banderes espanyoles i el seu reiterat ús del terme regions. A alguns els hauríem de recordar l'any en què estem.

I estava molt cansat avui per apropar-me a les acampades. Potser el dimecres

Ahir al Camp Nou, envoltat per tot arreu d'infància i joventut, reals o fingides, tanta gent hauria d'aclaparar però no, és una fascinació, potser aclaparadora però no. Els triomfs d'un equip com bàlsam reparador per a un munt de gent un pèl deprimida (parlo estrictament en termes mitjans). Pa i circ, però si no hi ha pa, doble de circ. Ahir estàvem en aquesta pista central, i aquestes tres hores, o així, que haurien de ser pesades i incòmodes, van ser ràpides i volàtils. Puc aguantar altres esports (i lamento comunicar-li a Lydia que no m'agrada gens veure tennis, encara que no m'importa practicar-lo), però el futbol, ​​veure-ho, jugar-ho, viure-ho, està per sobre de tot. A fer punyetes l'objectivitat. M'aniran bé uns mesos de descans: això ha estat esgotador.

Game of Thrones: abans de veure el tercer capítol avíso, tot i l'espectacle visual, que si aquestes trames abandonen el sentit lleugerament esotèric del preview de 13 minuts publicat per HBO per centrar-se en traïcions internes i externes entre sagues pugnant pel poder (i els llunyans límits que els humans franquegen per tal d'obtenir-), pot ser que deixi d'interessar-me.

Ebano: com em va passar fins al meu abordatge definitiu a 2666: la sensació d'estar davant d'alguna cosa magna i magnífiac al qual noes  pot prestar aquesta espècie d'atenció distreta pròpia d'autobusos i parcs i sales d'espera. La seva lectura requereix temps per davant i determinada actitud. Com diuen els pesats: "gran".

En un perfil de FB algú penja Gent normal de Manel, versionant a Pulp. Estudis detallats van ser incapaços de saber si sonava un ukelele o una mandolina. Pulp es van reunir, al Primavera Sound, i van dedicar l'original de la cançó, Common people, a l'acampada de Barcelona. Entenc certs plantejaments si la seva presència (ho he llegit, ho he sentit) ens resulta molesta, o no molesta, però pintoresca, i no volem ser pintorescos. Però potser la manera d'aquesta gent d'interrompre la nostra plàcida vida sigui l'única manera que reparem en la seva presència, algú s'ho ha plantejat??. Potser no han trobat una altra millor.


divendres, 27 de maig de 2011

COBDICIA, COBDICIA

Em vaig recolzar cap enrere, vaig xiuxiuejar, "joder", i em vaig aixecar cap a la nevera. No gaire plena, tocarà anar demà a la compra, però còmodament plena.

Això és just el que vaig fer ahir, no recordo el moment exacte, mentre veia Inside job, documental que es va dur, estic gairebé segur, l'Oscar fa uns mesos, que recrea, sobre la base de nombrosos testimonis (alguns d'ells en situació de creixent hostilitat cap l'entrevistador), tot el procés que ens ha portat, de la mà de molts poderosos, a la nostra situació actual.

Molts dels que em llegeixen igual ja l'han vist, els que no, udolaran (ignoro quin serà el sentiment que portarà al udol, però udolaran), s'estrenyeran els punys, en fi, les reaccions més o menys tipificades que tenim els adults de la espècie humana quan ens envaeix la ràbia (volta que dono per evitar la paraula indignació). Esgarrifós que l'únic dels que surt en el reportatge que s'ha acostat més o menys a estar a la presó sigui Strauss-Kahn, i que ho faci per un assumpte sense relació directa amb el moll de l'assumpte. Tots els altres conserven els seus llocs o han estat generosament indemnitzats, les quantitats posen els pèls de punta. M'he sentit un pèl visionari doncs farà uns mesos ja vaig emetre alguna vetllada crítica a aquestes caríssimes escoles de negocis (sempre tutelades des d'algun lobby religiós) que hi ha a la nostra ciutat, i resulta que Inside job critica obertament Harvard, Columbia, retratant alguns dels seus venerables professors quan se'ls qüestiona frontalment tant pel erroni de les seves doctes opinions sobre l'esdevenir dels fets, com per les quantioses minutes que en concepte d'assessorament d'algunes de les institucions fallides percebien.

Quan sento la paraula Columbia penso en Xavier Sala i Martín, i en les seves americanes, és clar. Qui no pensa en les seves americanes.

Ja és una doble casualitat, encara que es veia venir, que just ahir, manifesto la meva voluntat i poso data a la meva presència a l'acampada de Plaça Catalunya, i just a les set del matí d'avui, les forces de l'ordre, que han d'obeir ordres de molt autoritzats polítics, hagin decidit, amb el pretext d'una neteja i de la previsible celebració del triomf del Barça, desallotjar. M'ha decebut saber de la poca quantitat de gent que hi quedava . Sé que ara s'està embolicant una bona, ja que la gent sap que desaparèixer d'aquí, d'aquest emblema, és la confirmació ja no d'una decadència sinó de la fi.

CODICIA, CODICIA

Me recosté para atrás, susurré, "joder", y me levanté hacia la nevera. No muy llena, tocará ir mañana a la compra, pero cómodamente llena.

Esto es justo lo que hice ayer, no recuerdo el momento exacto, mientras veía Inside job, documental que se llevó, estoy casi seguro, el Oscar hace unos meses, que recrea, en base a numerosos testimonios (algunos de ellos en situación de creciente hostilidad hacia el entrevistador), todo el proceso que nos ha llevado, de la mano de muchos poderosos, a nuestra situación actual.

Muchos de los que me leen igual ya lo han visto, quienes no, aullarán (ignoro cual será el sentimiento que llevará al aullido, pero aullarán), apretarán los puños, en fín, las reacciones más o menos tipificadas que tenemos los adultos de la especie humana cuando nos invade la rabia (rodeo que doy para evitar la palabra indignación). Espeluznante que el único de los que sale en el reportaje que se ha acercado más o menos a estar entre rejas sea Strauss-Kahn, y que lo haga por un asunto sin relación directa con el meollo del asunto. Todos los demás conservan sus puestos o han sido generosamente indemnizados, las cantidades ponen los pelos de punta.  Me he sentido un pelo visionario pues hará unos meses ya emití alguna velada crítica a esas carísimas escuelas de negocios (siempre tuteladas desde algún lobby religioso) que existen en nuestra ciudad, y resulta que Inside job critica abiertamente Harvard, Columbia, retratando algunos de sus venerables profesores cuando se les cuestiona frontalmente tanto por lo erróneo de sus doctas opiniones sobre el devenir de los hechos, como por las cuantiosas minutas que en concepto de asesoramiento de algunas de las instituciones quebradas percibieron.

Cuando oigo la palabra Columbia pienso en Xavier Sala i Martín, y en sus americanas, claro. Quien no piensa en sus americanas.

Ya es una doble casualidad, aunque se veía venir, que justo ayer, manifiesto mi voluntad y pongo fecha a mi presencia en la acampada de Plaza Catalunya, y justo a las siete de la mañana de hoy, las fuerzas del orden, que deben obedecer órdenes de muy autorizados políticos, hayan decidido, con el pretexto de una limpieza y de la previsible celebración del triunfo del Barça, desalojarlos. Me ha decepcionado saber de la poca cantidad de gente que quedaba ahí. Sé que ahora se esta liando una buena, pues la gente sabe que desaparecer de ahí, de ese emblema, es la confirmación ya no de una decadencia sino del fín.


dijous, 26 de maig de 2011

LA ESPERA PAUSADA

La política resulta ser como esas molestas humedades sobre las que pintas y pintas y, de manera aparentemente imperceptible, un día te das cuenta de que vuelven a estar ahí. Aquí se comporta de esa manera, a pesar de mis intentos, ya que todo está muy reciente, menos de una semana después de esas elecciones de donde han surgido esos mapas de poder. Ahora es el momento de las extrañas alianzas, de los pactos chocantes, de los matices perversos a esas frases, esas afirmaciones que hace justo esa semana arrancaban aclamaciones y vítores y, ahora, visto el escenario que ha dejado la batalla, hay que empezar a ir traicionando. Sillones de mando a los que accederán personas, que se sentirán eufóricas cuando se vean respaldadas, en ese microclima que generan los plenos y las votaciones y las reuniones en los consistorios, cuando, en realidad, no lo están tanto. Pero en medio de esa alegría, la de los aplausos de los partidarios, pensar en la falta de apoyo real, ??... lo van a dejar para de aquí cuatro años.

Y en las ciudades en que esas personas ostentarán el poder, con casi total seguridad, habrá, en algún lugar céntrico, un cierto número de gente sentada, en el suelo o en improvisadas sillas, cerca, o al lado de alguna pancarta. Gente que seguramente acumula ya un cierto cansancio en sus miradas, que empieza a mermar el entusiasmo inicial. Pura reacción fisiológica. Ahora veo claro que si llevan diez días, ahí, merecen mucho que se les preste apoyo. Yo espero acercarme el lunes a ver si de esa experiencia sale alguna idea o algún detalle que me resulte inspirador. De hecho, quiero prepararme un pequeño formulario para hacer unas preguntas, con lo que voy a sentirme realmente extraño, pero, fijaros, de mis reticencias iniciales he evolucionado hacia una firme excitación.

Política o sociología, el buen tiempo ayuda a que la experiencia del paseo por la calle sirva para ver el pulso de la ciudad. 26 de mayo ya, no sé por qué motivo creo que la gente empieza ya a ser consciente de que el día 28 empieza a estar aquí al lado. Saturados por cuatro partidos a cara de perro, el sábado veremos si el Barça cierra una temporada de manera espectacular, o simplemente muy buena. En Madrid se entretienen destripándose con elegancia, no se puede esperar otra cosa, claro, pero las heridas sangran te las hagas con un cutter del todo a 1 euro o emplees una fina daga. Vistas las ciudades desde las que soy visitado (y aparte de mostrar mi escepticismo pues no me ha acabado de gustar el experimento de traducir un post al inglés y no sé cuando lo repetiré), y siendo como soy un natural defensor de que cada uno sea aficionado del equipo de fútbol de la tierra que le da de comer, voy a intentar contener al hooligan que habita en mí. De todas maneras he de decir que me gusta esa sensación, la falta de obsesión por la cercanía del partido, ese tranquilo y pausado dejar que el partido que se acerque, que todo, hasta la improvisación a la que podamos recurrir, está planificado.

Dicho ésto, hoy no voy a hablar más de Prince.

Ayer recomendé una web que va a durar un año. Por una iniciativa de dos personas, ya indagaré quienes son,  la dirección www.365d365e.com publica cada día una entrevista con una celebridad. Al estilo de esas entrevistas que publica LV entre lunes y sábado (la Contra), pero con una mayor extensión y profundidad. El abanico es amplio, como apunté sólo en catalán, pero creo que es un buen pretexto para intentarlo con el traductor. Preguntas esquivando lo superfluo, aunque en algún caso me hubiera gustado una búsqueda más arriesgada, cosa que siempre acabo echando de menos. No sé por qué, siempre las cosas se zanjan en frases cortas, en lo referente a detalles que me interesan... propio de aquí el no estar de acuerdo, pero por qué no se le preguntan a la gente cosas que, sin ser de una estricta intimidad, nos permiten saber acerca de ellos ??

de todos los sitios que ha visitado, dónde le ha impresionado más estar ??
qué libro que ha leído recuerda con más frecuencia ??
qué música oye cuando está triste ??
cual es la última película que le ha gustado, y con quién la vió ??
por qué me gustan tanto las guitarras con trémolo ??
No pongamos tantas pegas. Al menos esta gente hace cosas.
LA ESPERA PAUSADA

La política resulta ser com aquestes molestes humitats sobre les quals pintes i pintes i, de manera aparentment imperceptible, un dia t'adones que tornen a ser-hi. Aquí es comporta d'aquesta manera, tot i els meus intents, ja que tot està molt recent, menys d'una setmana després d'aquestes eleccions d'on han sorgit aquests mapes de poder.Ara és el moment de les estranyes aliances, dels pactes xocants, dels matisos perversos a aquestes frases, aquestes afirmacions que fa just aquesta setmana arrencaven aclamacions i crits i, ara, vist l'escenari que ha deixat la batalla, cal començar a anar traint. Butaques de mando a què accediran persones, que se sentiran eufòriques quan es vegin recolzades, en aquest microclima que generen els plens i les votacions i les reunions en els consistoris, quan, en realitat, no ho estan tant.Però enmig d'aquesta alegria, la dels aplaudiments dels partidaris, pensar en la manca de suport real ??... ho deixaran per d'aquí quatre anys. 

I a les ciutats en què aquestes persones ostentaran el poder, amb gairebé total seguretat, hi haurà, en algun lloc cèntric, un cert nombre de gent asseguda, al terra o en improvisades cadires, a prop, o al costat d'alguna pancarta. Gent que segurament ja acumula un cert cansament en les seves mirades, que comença a minvar l'entusiasme inicial. Pura reacció fisiològica. Ara veig clar que si porten deu dies, aquí, mereixen molt que se'ls doni suport. Jo espero acostar-me el dilluns, a veure si d'aquesta experiència surt alguna idea o algun detall que em resulti inspirador. De fet, vull preparar un petit formulari per fer unes preguntes, de manera que vaig a sentir-me realment estrany, però, fixeu-vos, dels meus reticències inicials he evolucionat cap a una ferma excitació.

Política o sociologia, el bon temps ajuda a que l'experiència del passeig pel carrer serveixi per veure el pols de la ciutat. Maig 26 ja, no sé per quin motiu crec que la gent comença ja a ser conscient que el dia 28 comença a ser aquí al costat. Saturats per quatre partits a cara de gos, dissabte veurem si el Barça tanca una temporada de manera espectacular, o simplement molt bona. A Madrid s'entretenen esbudellant-se amb elegància, no es pot esperar una altra cosa, és clar, però les ferides sagnen te les facis amb un cúter del tot a 1 euro o empreu una fina daga. Vistes les ciutats des de les quals sóc visitat (i a part de mostrar el meu escepticisme ja que no m'ha acabat d'agradar l'experiment de traduir un post a l'anglès i no sé quan ho repetiré), i sent com sóc un natural defensor que cada un sigui aficionat de l'equip de futbol de la terra que li dóna de menjar, vaig a intentar contenir hooligan que habita en mi. De tota manera he de dir que m'agrada aquesta sensació, la manca d'obsessió per la proximitat del partit, aquest tranquil i pausat deixar que el partit que s'apropi, que tot, fins a la improvisació a la qual puguem recórrer, està planificat. 

Dit això, avui no vaig a parlar més de Prince. 

Ahir vaig recomanar un web que durarà un any. Per una iniciativa de dues persones, ja indagaré qui són, la direcció www.365d365e.com publica cada dia una entrevista amb una celebritat. A l'estil d'aquestes entrevistes que publica LV entre dilluns i dissabte (la Contra), però amb una major extensió i profunditat. El ventall és ampli, com vaig apuntar només en català, però crec que és un bon pretext per intentar-ho amb el traductor. Preguntes esquivant el superflu, encara que en algun cas m'hagués agradat una recerca més arriscada, cosa que sempre acabo trobant a faltar. No sé per què, sempre les coses es tanquen en frases curtes, pel que fa a detalls que m'interessen ...propi d'aquí el no estar d'acord, però per què no li pregunten a la gent coses que, sense ser d'una estricta intimitat, ens permeten saber sobre ells?? 

de tots els llocs que ha visitat, on l'ha impressionat més estar?? 
quin llibre que ha llegit recorda amb més freqüència?? 
quina música sent quan està trist?? 
quina és l'última pel lícula que li ha agradat, i amb qui la va veure?? 

per què m'agraden tant les guitarres amb trémolo??


No ens queixem tant, al menys aquesta gent fa coses.

dimecres, 25 de maig de 2011

AROUND THE WORLD IN A DAY

In one of my increasingly frequent periods of inconsistency, having promised in a post to collect some of the reasons why I thought it should not happen me being in the Camping (my age, my relatively boring life, my cautious skepticism about when it will stop ...), that my head is turning (rhetoric) of 180 degrees, and desperately seeking an excuse to spend an hour or two there, and in the name of my blog, my curiosity, open a window to peek therebased on open and walking around, careless remarks and choose, at random, or nearly half a dozen people to explain me a pair of things. I have to give me a rush, it seems that Trias has pointed out he does not want this people there on 11 June, which I think is the date for his inauguration as mayor. I wonder if that date is not to impose an expiration date and put this situation, some as marking a period in which all are already a little bit sick. Surely it will be hotter, of course. Sure, the aliens, the people who slyly criticized in another post, this mass that according to some are those who stay at home bored, get off there to hang out, may have been bequeathed to the witness minority sort of militant resistance. Cease to call to call them angry hotheads, perhaps with the passage of the weeks they mark an area, which are evidently reduced to stay there. As the statues of the Rambla so beloved by Quim Monzo, soon to be one of the obligatory tourist stop tours of some more or less alternative route. It's just a hypothesis sarcastic , do not expect or desire that to happen, indeed, if I write it, and only one I read, this is an incentive not to go. I hope to do, not laziness overcomes me.

In 1988, Prince appeared to be the undisputed master of the scepter of dubious reputation (how else is it that today holds the Lady Gaga) which is the universal title of king of pop. In front of a timid, unproductive, and self-conscious Michael Jackson (Prince did not lack the complex, such as being short), Prince had reached to the podium on base, especially a creative torrent that had led him to make records at a rate almost yearly: 1999, Purple Rain, Parade, Sign o'the Times, Lovesexy. Around the world in a day, it seemed that was not going to waste your time, even if based on irregular releasing albums with great songs and themes filling experiments. I remember with enormous excitement, recorded on VHS tape, loving (who fell into oblivion in one of my subsequent removal) a concert in Dortmund, I think September 88 was broadcast on TV. A speaker who attended the concert as if it were an economic conference defined it, teleprompter in hand, as the first artist of the century (perhaps he said of the 90 in any case, I wont't find the tape). The concert was fantastic, promoting his latest album, Lovesexy, with spectacular staging and updated versions and quite powerful both songs on the disc: an almost mystical spectacular Anna Stesia, Alphabet Street phenomenal, and their classics: an accelerated version When You Were Mine is without doubt one of the reasons why I am writing today about Prince. Even published some more albums with some impact, even would collect a few more of those girls Prince whose influence on fashion aesthetics of a certain type of women is unquestionable (women who have no qualms whatsoever in enhancing their sexual attractiveness in the most obvious) . I remember that, gradually lost interest in his work. One of the last songs I loved every minute of it was this medium tempo bluessyPrince continued releasing albums, had problems with the record company, was photographed with the word slave written on his cheek. Pulled records under strange names or signs, he wanted to star in a kind of revolution by himself, but that effort also took its toll on his inspiration. I can not say so categorically: I haven't heard accurately his latest albums, for which, knowing what was going to find there ... HV sexual ballads, but boring and monotonous, the missionary position in song, over and over again .... cutting themes moved to dance so funky spasmodic and move on ... small guitar passages where he wanted to be, again, Jimi Hendrix, BB King, who wants to inspire you ... indigestible passages of jazz-funk and melody meaningless and genius: again and again, album after album, year after year.
His latest album, to date, was delivered for free with a newspaper in England.

UN AÑO QUE NO ES BISIESTO - UN ANY QUE NO ES DE TRESPÀS

Un breve comentario para recomendaros esta web :

www.365d365e.com

Sólo en catalán, por eso. A usar los traductores.

-----------------------------------------------------

Un breu comentari per recomanar aquesta web :

www.365d365e.com

Nomès en català, per aixó. A usar els traductors.

ALREDEDOR DEL MUNDO EN UN DIA

En uno de mis cada vez más frecuentes ejercicios de incoherencia, tras haber prometido recopilar en un post algunos de los motivos por los que pensaba que no debía pasarme por las acampadas (mi edad, mi relativamente aburrida vida, mi cauto escepticismo hacia como puede acabar eso...), mi cabeza da un giro (retórico) de 180 grados, y busco desesperadamente el pretexto para pasar una o dos horas ahí, y, en nombre de mi blog, de mi curiosidad, abrir una ventana para asomarme ahí, abrirla en base a pasearse, observar descuidadamente y, elegir, al azar, o casi, a media docena de personas para que me expliquen cuatro cosas. Deberé darme cierta prisa, parece ser que Trias ya ha apuntado que no los quiere ahí el 11 de Junio, que creo que es la fecha prevista para su investidura como alcalde. Yo me pregunto si imponer esa fecha no es ponerle fecha de caducidad ya a esa situación, un poco como marcar un plazo en el que todos ya estarán hartitos. Seguro que hará más calor, claro. Seguro que los advenedizos, esa gente a la que solapadamente criticaba en otro post, esa masa que según ciertas personas son los que, por quedarse en casa aburriéndose, se bajan ahí a pasar el rato, puede que se hayan ido legando el testigo a una especie de minoría militante y resistente. Dejarán de llamarles indignados para llamarles exaltados, quizás con el paso de las semanas les marquen un área, lógicamente más reducida, para que se mantengan ahí. Como esas estatuas de la Rambla a las que tanta estima tiene Quim Monzó, pronto serán uno de los puntos obligatorios de parada de ciertos tours turísticos más o menos alternativos. Es sólo una hipótesis un pelo sarcástica, no espero ni deseo que pase eso, es más, si lo escribo, y sólo uno de ellos me lee, que esto sea un acicate para que no pase. Espero hacerlo, que no me venza la indolencia. 

En 1988 Prince parecía ser el amo indiscutible de ese cetro de dudoso prestigio (cómo si no se explica que hoy lo ostente Lady Gaga) que es el título de rey universal del pop. Por delante de un timorato, poco productivo, y acomplejado Michael Jackson (a Prince los complejos no le faltaban, como el de ser bajito), Prince había accedido al podio en base, especialmente, a una torrencial creatividad que le había conducido a grabar discos a un ritmo prácticamente anual : 1999, Purple Rain, Parade, Sign o'the times, Lovesexy. Around the world in a day, todo parecía indicar que no pensaba desaprovechar su momento, aunque fuese a base de editar discos irregulares con canciones geniales junto a experimentos y temas de relleno. Recuerdo que, con una enorme excitación, grabé en una entrañable cinta de VHS (que sucumbió al olvido en alguna de mis posteriores mudanzas) un concierto en Dortmund, creo que en septiembre del 88, que fue retransmitido por TV. Un locutor que asistía al concierto como si fuese una conferencia sobre economía le definía, teleprompter en mano, como el primer artista del siglo XXI ( a lo mejor dijo de los 90, en cualquier caso, no encuentro el vídeo). El concierto era fantástico, promocionando su disco más reciente, Lovesexy, con espectaculares puestas en escena y versiones actualizadas y absolutamente potentes tanto de canciones del disco : espectacular una casi mística Anna Stesia, fenomenal Alphabet Street, como de sus clásicos : una acelerada versión de When you were mine es sin duda una de las razones por las que hoy escribo sobre Prince. Aún publicaría algunos discos más con una cierta repercusión, aún coleccionaría unas cuantas más de esas chicas Prince cuya influencia estética sobre la moda de cierto tipo de mujeres es incuestionable (mujeres que no tienen reparo absoluto en potenciar su atractivo sexual de la manera más obvia). Recuerdo que, paulatinamente, dejó de interesarme su obra. Una de las últimas canciones que me entusiasmó de él fue este medio tempo bluessy


Prince siguió editando discos, tuvo problemas con la discográfica, se fotografió con la palabra slave escrita en la mejilla. Sacó discos bajo nombres o signos extraños, quiso protagonizar una especie de revolución él solito, pero ese empeño también hizo mella en su inspiración. Tampoco puedo decirlo tan categóricamente : apenas he hecho por oir sus últimos discos ; para qué, sabiendo lo que iba a encontrar en ellos... baladas de alto voltaje sexual, pero aburridas y monótonas, la postura del misionero en canción, una y otra vez.... temas movidos de corte funky para bailar de manera espasmódica y pasar a otra cosa... pequeños pasajes de guitarra donde quería ser, otra vez, Jimi Hendrix, B.B. King, quien quiera que le inspirase...indigestos pasajes de jazz-funk carente de sentido y melodía y genialidad : una y otra vez, disco tras disco, año tras año. 
Su último disco, hasta hoy, fue entregado de manera gratuita con un periódico en Inglaterra.

AL VOLTANT DEL MON EN UN DIA

En un dels meus cada vegada més freqüents exercicis d'incoherència, després d'haver promès recopilar en un post alguns dels motius pels quals pensava que no havia de passar-me per les acampades (la meva edat, la meva relativament avorrida vida, el meu caut escepticisme cap com pot acabar això ...), el meu cap dóna un gir (retòric) de 180 graus, i busco desesperadament el pretext per passar una o dues hores allà, i, en nom del meu blog, de la meva curiositat, obrir una finestra per ficar-hi els nassos, obrir-la en base a passejar, observar descuradament i, triar, a l'atzar, o gairebé, a mitja dotzena de persones perquè m'expliquin quatre coses. Hauré donar-me certa pressa, sembla que Trias ja ha apuntat que no els vol aquí el 11 de juny, que crec que és la data prevista per a la seva investidura com a alcalde. Jo em pregunto si imposar aquesta data no és posar-li data de caducitat ja a aquesta situació, una mica com marcar un termini en el que tots ja estaran hartitos. Segur que farà més calor, és clar. Segur que els nouvinguts, aquesta gent a qui solapadament criticava en un altre post, aquesta massa que segons certes persones són els que, per quedar-se a casa avorrint, es baixen aquí a passar l'estona, pot ser que s'hagin anat llegant el testimoni a unaespècie de minoria militant i resistent. Deixaran dedir-los indignats per dir-los exaltats, potser amb el pas de les setmanes els marquin una àrea, lògicament més reduïda, perquè es mantinguin allà. Com aquestes estàtues de la Rambla a les que tanta estima té Quim Monzó, aviat seran un dels punts obligatoris de parada de certs tours turístics més o menys alternatius. És només una hipòtesi un pèl sarcàstica, no espero ni desitjo que passi això, és més, si ho escric, i només un d'ells em llegeix, que això sigui un esperó perquè no passi. Espero fer-ho, que no em venci la indolència. 

El 1988 Prince semblava ser l'amo indiscutible d'aquest ceptre de dubtós prestigi (com si no s'explica que avui ho tingui Lady Gaga) que és el títol de rei universal del pop. Per davant d'un tímid, poc productiu, i acomplexat Michael Jackson (a Prince els complexos no li faltaven, com el de ser baixet), Prince havia accedit al podi en base, especialment, a una torrencial creativitat que li havia conduït a gravar discos a un ritme pràcticament anual: 1999, Purple Rain, Parade, Sign O'The  times, Lovesexy. Around the world in a day, tot indicava que no pensava desaprofitar el seu moment, encara que fos a base d'editar discos irregulars amb cançons genials al costat de experiments i temes de farciment. Recordo que, amb una enorme excitació, vaig gravar en una entranyable cinta de VHS (que va sucumbir a l'oblit en alguna de les meves posteriors mudances) un concert a Dortmund, crec que el setembre del 88, que va ser retransmès per TV. Un locutor que assistia al concert com si fos una conferència sobre economia el definia, teleprompter en mà, com el primer artista del segle XXI (potser va dir dels 90, en qualsevol cas, no trobo el vídeo). El concert era fantàstic, promocionant el seu disc més recent, Lovesexy, amb espectaculars posades en escena i versions actualitzades i absolutament potents tant de cançons del disc: espectacular una quasi mística Anna Stesia, fenomenal Alphabet Street, com dels seus clàssics: una accelerada versió deWhen you were mine és sens dubte una de les raons per les que avui escric sobre Prince. Encara publicaria alguns discos més amb una certa repercussió, encara coleccionaría unes quantes més d'aquestes noies Prince la influència estètica sobre la moda de cert tipus de dones és inqüestionable (dones que no tenen inconvenient absolut a potenciar el seu atractiu sexual de la manera més òbvia) . Recordo que, de mica en mica, va deixar d'interessar la seva obra. Una de les últimes cançons que em va entusiasmar d'ell va ser aquest mig tempo bluessy Prince va seguir editant discs, va tenir problemes amb la discogràfica, es va fotografiar amb la paraula slave escrita a la galta. Va treure discos sota noms o signes estranys, va voler protagonitzar una mena de revolució ell solet, però aquest interès també va fer efecte en la seva inspiració. Tampoc puc dir-ho tan categòricament: tot just he fet molt poquet per sentir els seus últims discs, per què, sabent el que anava a trobar-hi ... balades d'alt voltatge sexual, però avorrides i monòtones, la postura del missioner en cançó, una i altra vegada .... temes moguts de tall funky per ballar de manera espasmòdica i passar a una altra cosa ... petits passatges de guitarra on volia ser, una altra vegada, Jimi Hendrix, BB King, qui vulgui que li inspirés ... indigestos passatges de jazz-funk sense sentit ni melodia ni genialitat: una i altra vegada, disc rere disc, any rere any. 
El seu últim disc, fins avui, va ser lliurat de manera gratuïta amb un diari a Anglaterra.

dimarts, 24 de maig de 2011

UN EJERCITO DE ONCE MILLONES - AIGUA DE FRUITES, TIRAMISU


Pues no hay manera de olvidarme del tema y pasar página, el tema político es como un polen (molesto) suspendido en el ambiente, que no sé muy bien como se lo combina para acceder, previo paso por las vías respiratorias, para acabar alojado en mis neuronas y acabar aflorando en estas páginas.
Sorprende como los políticos aprenden lecciones, tarde, pero de una en una. Por fín en estas elecciones hay ganadores y perdedores claros, y no tenemos que soportar el interminable rosario de matices a las derrotas que acaba haciéndonos pensar que más que elecciones eran celebraciones. Sin embargo, no recuerdo ningún discurso ni de perdedores ni de triunfadores mencionando que once millones de personas se han abstenido de votar. Procede mirar a otro lado. De esta manera, mi querida ciudad, que según los últimos datos dispone de 1.630.494 habitantes, de los cuales podían votar 1.163.556 ( sólo lo hicieron 616.290 ) va a ser gobernada por un alcalde cuya lista han votado 174.022 personas (es decir, ni uno de cada nueve habitantes reales). O lo que es lo mismo, y reduciéndome a personas que podían votar : casi un millón de personas no le votaron, de las que va a gobernar. Mucho más de la mitad. Entonces se me tirará encima mucha gente que me argumentará que esto es democracia y ley electoral, y que la abstención, en tanto que carencia de expresión o decantamiento por una opción, no es plastilina que cada uno puede moldear a su antojo. Queda claro que opiniones sesgadas y parciales como la mía no tendrán ninguna influencia en que Trias se proclame alcalde. Nada más faltaría con la de tiempo que lleva esperando. Pero está claro que esa enorme masa abstencionista, a poco que se organizase y adquiriese una apariencia medianamente homogénea, sería un poderoso grupo de presión. Dejadme que se me ocurran unas cuantas alternativas, al final, para descomprimir, os pongo alguna de mis canciones preferidas (eludiré la tristeza, optaré por esa sinuosidad ligeramente sexy, como la que te deja una conversación telefónica distendida, amable, normal, como demostrando que eres todo lo más lejano a un oscuro y taciturno obseso, por si quedasen dudas, una conversación donde oyes la sonrisa franca, sincera y alegre que hay al otro lado).

PCE - Partido de las Compensaciones Estrambóticas
Puntos del programa de este partido establecerían obligar a las empresas a contratar personal por el mismo porcentaje en que sus beneficios subieran, aunque no les fuera necesario. O hacer que las empresas que ganasen mucho dinero tuviesen que regalar sus productos o sus servicios una serie de días del año. O destinarlos a organizar sorteos de lotería.

PP - Privatizaciones Presurosas
El estado vendería absolutamente todo su patrimonio con el fín de pagar su deuda. Todos los medios productivos del país quedarían en manos privadas.

PSOE - Pasta, Sexo, Oropel y Espectáculo
Dada la condición del país como destino turístico, todas las demás industrias desaparecerían en su favor. Puntos débiles de su programa : qué hacemos con los turistas los días de lluvia. Puntos fuertes : los polígonos industriales podrían ceder todas sus naves a discotecas y lupanares.

PAR - Partido del Azar y el Riesgo
Asignaría los escaños que le tocasen por medio de un sorteo entre sus candidatos, o incluso entre ciudadanos que sean sus familiares. O asignaría ministerios por orden alfabético. En caso de elevada abstención sortearía los escaños vacíos entre todos los ciudadanos en situación de desempleo.

CiU - Catalunya Invade Uruguay
Dadas su dimensiones y el hecho de ser uno de los países con mayor volumen de emigración, y aprovechando que allí amanece bastante más tarde, trasladaríamos Catalunya a Uruguay, con el fín de materializar la separación de España. El Nou Camp se trasladaría, piedra por piedra, a Montevideo, la Sagrada Familia a Tokyo y Montserrat a Roma.

ERC - España Riñe a Cataluña
Basaría sus líneas básicas en perseguir y erradicar los catalanes con posiciones de poder y sustituirlos por madrileños. Realizaría pruebas de ADN y de pronunciación de la doble ll a final de palabra.

PCP - Partido Salomónico del Centro Perpetuo
Nunca tomaría postura definitiva por nada, intentando mantener una equidistancia total, optaría por evitar la confrontación de una manera definitiva, siempre que nadie tuviese nada en contra. Propugnaría el diálogo perpetuo sin llegar a tomar ninguna decisión.

PEM - Partido del esfuerzo mínimo.
Para relanzar la economía y crear puestos de trabajo, reduciría los días laborables del año, eliminando del calendario laboral los viernes, dias que llueva o nieve, y aquellos con temperaturas previstas superiores a los 30 ºC.

PFB - Partido de Francesc Bon.
Haría que todos los conciertos fuesen como éste.


Y toda la música como el trozo del bandoneón desde el 2:40, o así, en esta canción.UN EXERCIT D'ONZE MILIONS - AIGUA DE FRUITES, TIRAMISUDoncs no hi ha manera de oblidar-me del tema i passar pàgina, el tema polític és com un pol-len (molest) suspès en l'ambient, que no sé ben bé com s'ho combina per accedir, previ pas per les vies respiratòries, per acabar la seva estada a les meves neurones i acabar aflorant en aquestes pàgines.
Sorprèn com els polítics aprenen lliçons, tard, però d'una en una. Per fi en aquestes eleccions hi ha guanyadors i perdedors clars, i no hem de suportar l'interminable rosari de matisos a les derrotes que acaba fent-nos pensar que més que eleccions eren celebracions. No obstant això, no recordo cap discurs ni de perdedors ni de triomfadors esmentant que onze milions de persones s'han abstingut de votar.Procedeix mirar a un altre costat. D'aquesta manera, la meva estimada ciutat, que segons les últimes dades disposa de 1.630.494 habitants, dels quals podien votar 1.163.556 (només ho van fer 616.290) serà governada per un alcalde la llista han votat 174.022 persones (és a dir , ni un de cada nou habitants reals). O el que és el mateix, i reduint-se a persones que podien votar: gairebé un milió de persones no van votar, de les que va a governar. Molt més de la meitat. Llavors se'm tirarà a sobre molta gent que em argumentarà que això és democràcia i llei electoral, i que l'abstenció, com a manca d'expressió o decantament per una opció, no és plastilina que cadascú pot modelar al seu gust. Queda clar que opinions esbiaixades i parcials com la meva no tindran cap influència en què Trias es proclami alcalde. Només faltaria amb la de temps que porta esperant. Però està clar que aquesta enorme massa abstencionista, per poc que s'organitzés i adquirís una aparença mitjanament homogènia, seria un poderós grup de pressió. Deixeu-me que se'm passin unes quantes alternatives, al final, per descomprimir, us poso alguna de les meves cançons preferides (eludiré la tristesa, optaré per aquesta sinuositat lleugerament sexy, com la que et deixa una conversa telefònica distesa, amable, normal, com demostrant que ets tot el més llunyà a un fosc i taciturn obsés, per si queden dubtes, una conversa on sents el somriure franca, sincera i alegre que hi ha a l'altre costat).

PCE - Partit de les Compensacions estrambòtiques
Punts del programa d'aquest partit establirien obligar les empreses a contractar personal pel mateix percentatge en què els seus beneficis pugessin, encara que no els fos necessari. O fer que les empreses que guanyessin molts diners haguessin de regalar els seus productes o els seus serveis una sèrie de dies de l'any. O destinar-los a organitzar sorteigs de loteria.

PP - Privatitzacions apressades
L'estat vendria absolutament tot el seu patrimoni amb la finalitat de pagar el seu deute.Tots els mitjans productius del país quedarien en mans privades.

PSOE - Pasta, Sexe, oripells i Espectacle
Donada la condició del país com a destinació turística, totes les altres indústries desapareixerien a favor seu. Punts febles del seu programa: què fem amb els turistes els dies de pluja. Punts forts: els polígons industrials podrien cedir totes les seves naus a discoteques i bordells.

PAR - Partit del Atzar i el Risc
Assignaria els escons que li toquessin per mitjà d'un sorteig entre els seus candidats, o fins i tot entre ciutadans que siguin els seus familiars. O assignaria ministeris per ordre alfabètic. En cas d'elevada abstenció sortejaria els escons buits entre tots els ciutadans en situació d'atur.

CiU - Catalunya Envaeix Uruguai
Donades la seva dimensions i el fet de ser un dels països amb més volum d'emigració, i aprofitant que allà es fa de dia bastant més tard, traslladaríem Catalunya a Uruguai, amb la finalitat de materialitzar la separació d'Espanya. El Nou Camp es traslladaria, pedra per pedra, a Montevideo, la Sagrada Família a Tòquio i Montserrat a Roma.

ERC - Espanya renya Catalunya
Basaria les seves línies bàsiques a perseguir i eradicar els catalans amb posicions de poder i substituir-los per madrilenys. Realitzaria proves d'ADN i de pronunciació de la doble ll a final de paraula.

PCP - Partit Salomònic del Centre Perpetu
Mai prendria postura definitiva per res, intentant mantenir una equidistància total, optaria per evitar la confrontació d'una manera definitiva, sempre que ningú tingués res en contra. Propugnaria el diàleg perpetu sense arribar a prendre cap decisió.

PEM - Partit de l'esforç mínim.
Per rellançar l'economia i crear llocs de treball, reduiria els dies laborables de l'any, eliminant del calendari laboral els divendres, dies que plogui o neu, i aquells amb temperatures previstes superiors als 30 º C.

PFB - Partit de Francesc Bon.
Faria que tots els concerts fossin com aquest.
I tota la música com el tros del bandoneó des del 02:40, o així, en aquesta cançó.


dilluns, 23 de maig de 2011

POSTDATAS A LO DE AYER : EL NOMBRE DE UN BOLERO

Boleros son canciones que reflejan ciertos inexplicables estados de melancolía. Todo el mundo sabe alguno y su letra acude a la cabeza en medio de ciertas circunstancias. Los cantantes de boleros (los profesionales de verdad, cuidado pues corren impostores por ahí) llevan horrorosos smoking de color blanco o de color hueso, pajaritas o corbatas oscuras. Son maduros y entrados en carnes, y siempre parece que hablen de algo que les pasó tiempo atrás, mucho tiempo.
Mis chaquetas son oscuras y ésto no va más atrás de ayer. Son posibles las heridas sin cicatrices.


Me he pasado buscando en Google a qué porción de tiempo exacto podríamos aplicar la expresión "más adelante". Pensaba que todo estaba en internet, pero ya voy dándome cuenta que no. Como hace calor, el tiempo es más intenso, la vida da para más, la impresión que me he llevado es que no hablaríamos de mucho más que de un mes. Tanta inconcreción a veces asusta y preocupa, cuando no debería. Las inconcreciones mejor dejémoslas para los políticos, subespecie de la humanidad que en el día de hoy, en esta parte del orbe, se encuentra bajo estado de shock. Por haber vencido o por lo contrario. Un título alternativo a este post hubiese sido Una nación de 276.000 asesinos, pues estos son los votos que obtuvo Bildu, en Euskadi (tuvieron una propina de 40.000 en Navarra). Estoy impresionado, pues seguro que entre los vascos que conozco alguien les habrá votado, y todos los vascos que conozco son pacíficos, aunque a veces, como nos pasa a todos, puedan enfadarse, incluso, montar en cólera. Los numerosos medios de derechas van a tener que mesurar sus términos, pues 316.000 personas son muchas para ofender. Y todas han ido con su papeleta y han hecho cola y puede que hubieran estrechado más manos de las que les eran ofrecidas. Bueno, pocos les ofrecían manos, más bién eran pies que daban patadas.
Para patadas las que da el bajo (no sé si análogico o sintético) en esta soberbia canción. Canción que desafío a cualquiera a oir tres o cuatro veces y conseguir dejar estar quieto ese pie o esa mano. De vez en cuando uno se ha de rendir a lo irresistible. Es la sal de la vida.


No os quejéis : prometí, y estoy cumpliendo a medias (otras promesas más firmes las cumplo a rajatabla), abandonar esta monotonía política de estos días. Mi ciudad ha girado a la derecha y yo aún estoy esperando que se abra mi semáforo. Revelarse y rebelar, puede que se parezcan pero no, con V diríamos que puede que te aporte esperanzas, con B es algo que no tiene vuelta atrás, todo es distinto a partir de entonces, y en otros tiempos diría que no sé, pero hoy sé que es mejor. Esto no son los principios de la física, quitarse un peso de encima no significa entregarle ese peso a nadie. Se queda en el suelo y ya está. Escribes unas cuantas frases, pones unas cuantas canciones, te preparas para afrontar la siguiente fase.


Dicho esto, continuaré leyendo, ahora sé que acompañado, Ebano, lectura que me recuerda que los domingos por la tarde pueden ser, casi siempre, horribles, pero los domingos por la mañana huelen a croissant y a dominical y a parque con acogedoras sombras, sombras desde las cuales todo se ve luminoso, tan luminoso que me dan ganas de indagar en el blog de John Self, buscar poesía, hacerla propia, y transmitirla. Ya es un paso que no pensaba dar, pero dar pasos que no pensabas, aunque te acerquen a abismos, es mucho mejor que estar quieto. Y, desde que cambié el look, no estar quieto es el slogan oficial. Gracias por leer, pues es el primer paso para comprender. No siempre uno puede comprenderlo todo, claro.


ANNEXES A LO DE AHIR : EL NOM D'UN BOLERO

Boleros són cançons que reflecteixen certs inexplicables estats de malenconia. Tothom sap algun i la seva lletra et ve al cap enmig de certes circumstàncies. Els cantants de boleros (els professionals de veritat, compte ja que corren impostors per aquí) porten horrorosos smoking de color blanc o de color os, corbates de llacet o corbates fosques. Són madurs i entrats en carns, i sempre sembla que parlin d'alguna cosa que els va passar temps enrere, molt de temps.
Les meves jaquetes són fosques i això no va més enrere d'ahir. Són possibles les ferides sense cicatrius.M'he passat buscant al Google a quina porció de temps exacte podríem aplicar l'expressió "més endavant". Pensava que tot estava a internet, però ja vaig adonar-me que no. Com fa calor, el temps és més intens, la vida dóna per a més, la impressió que m'he dut és que no parlaríem de molt més que d'un mes. Tanta inconcreció de vegades espanta i preocupa, quan no hauria. Les inconcrecions millor deixem-les per als polítics, subespècie de la humanitat que en el dia d'avui, en aquesta part de l'orbe, es troba sota estat de shock. Per haver vençut o pel contrari. Un títol alternatiu a aquest post hagués estat Una nació de 276.000 assassins, ja que aquests són els vots que va obtenir Bildu, a Euskadi (van tenir una propina de 40.000 a Navarra). Estic impressionat, doncs segur que entre els bascos que conec algú els haurà votat, i tots els bascos que conec són pacífics, encara que de vegades, com ens passa a tots, puguin enfadar-se, fins i tot, muntar en còlera. Els nombrosos mitjans de dretes hauran de mesurar els seus termes, ja que 316.000 persones són moltes per ofendre. I totes han anat amb la seva papereta i han fet cua i potser haguessin estret més mans de les que els eren ofertes. Bé, pocs els oferien mans, més aviat eren peus que donaven puntades.
Per puntades les que dóna el baix (no sé si anàleg o sintètic) en aquesta supèrbia cançó. Cançó que desafio a qualsevol a sentir tres o quatre vegades i aconseguir deixar estar quiet aquest peu o aquesta mà. De tant en tant un s'ha de retre al irresistible. És la sal de la vida.No us queixeu: vaig prometre, i estic complint a mitges (altres promeses més fermes les compleixo al peu de la lletra), abandonar aquesta monotonia política d'aquests dies.La meva ciutat ha girat a la dreta i jo encara estic esperant que s'obri el meu semàfor .Revelar i revoltar-se, potser s'assemblin però no, amb V diríem que potser t'aporti esperances, l'altra és una cosa que no té marxa enrere, tot és diferent a partir de llavors, i en altres temps diria que no ho sé, però avui sé que és millor. Això no són els principis de la física, treure's un pes de sobre no significa lliurar aquest pes a ningú. Es queda a terra i ja està. Escrius unes quantes frases, poses unes quantes cançons, et prepares per afrontar la següent fase.Dit això, continuaré llegint, ara sé que acompanyat, Ebano, lectura que em recorda que els diumenges a la tarda poden ser, gairebé sempre, horribles, però els diumenges al matí fan olor de croissant i dominical, i a  parc amb acollidores ombres, ombres des les quals tot es veu lluminós, tan lluminós que em donen ganes d'indagar en el bloc de John Self, buscar poesia, fer-la pròpia, i transmetre-la. Ja és un pas que no pensava donar, però donar passos que no pensaves, encara que t'apropin a abismes, és molt millor que estar quiet. I, des que vaig canviar el look, no estar quiet és l'eslògan oficial. Gràcies per llegir, ja que és el primer pas per comprendre. No sempre un pot comprendre-ho tot, és clar
Segueix a @francescbon